Assessing ประเทศจีนเป็น Forex ป้องเปลี่ยน

จนเมือประมาณหนึงปีประเทศจีนปรับตัวเก่งที่ yuan โดย 2.1%ปัจจุบันเปรียบเทียบกับเงินและยอม\ให้มันลอยภายในตึอ้าง. ยัง,พวกเรา economists เชื่อว่า yuan ยัง grossly undervalued และต้องการให้มันเป็นสามารถที่จะลอยอีกได้อย่างอิสระ คนพวกเราแลกกับการขาดดุลจีนตี$202 พันล้านปีที่แล้วบางที largely เนื่องจาก yuan ที่ undervalued. Wei Benhua คุยกันที่งานแถลงข่าวอยู่ในปารีสก่อนหน้านี้และบอกว่าเมืองจีนยังคงต้องการเวลามากกว่านี้เพื่อจะประเมินค yuan reform. ตาม Wei,ผ่านทางอ่าวครั้งในการจัดการของ forex งานสำรองเป็นแบกอยู่ภายใต้สามกฏ:

คนแรกคือต้องรักษาค liquidity ของงานสำรอง. เราต้องมีของเหลวถังอยู่ ที่สองทฤษฎีคือความปลอดภัยของพลังงานทุกอย่างหมด—เราต้องการต้องเป็นไปอย่างปลอดภัย คนที่สามคือ profitability. หลังจากที่คุณเจอคนแรกความต้องการ,คุณต้องการมากกว่าผลประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข่าวแนะนำ: